Gebruiksvoorwaarden van de website

De onderstaande gebruiksvoorwaarden moeten worden geaccepteerd voordat u overgaat tot aankoop van de producten. U zult hier aan worden herinnerd tijdens het check-out proces.

 

Gebruiksvoorwaarden

 

1 Introductie:

 

1.1 Deze voorwaarden regeren uw gebruik van onze website
1.2 Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met deze voorwaarden in hun            volledigheid; derhalve, als u het niet eens bent met deze voorwaarden of gedeelte van deze      voorwaarden dan moet u geen gebruik maken van deze website.
1.3 Als u overgaat tot een aankoop via onze website dan zullen wij u uitdrukkelijk vragen of u        akkoord gaat met deze voorwaarden
1.4 U moet minimaal 18 jaar oud zijn om een aankoop te kunnen doen via onze website. Door        akkoord te gaan met deze voorwaarden, bevestigt u deze leeftijd ook daadwerkelijk te              hebben bereikt.
1.5 Onze website maakt gebruik van cookies. Door onze website te gebruiken en/of akkoord te        gaan met deze voorwaarden, geeft u ons toestemming tot het gebruik van cookies volgens        de voorwaarden van ons privacy en cookie beleid.

 

2 Auteursrecht (copyright) kennisgeving:

 

2.1 Auteursrecht © 2014 Reliv Europe Limited
2.2 Onderworpen aan de uitdrukkelijke bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden:

a) Wij, tezamen met onze licentiehouders, bezitten en beheren alle auteursrechten en andere       intellectuele eigendomsrechten op onze website en al het materiaal op onze website.
b) Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op onze website en het               materiaal op onze website zijn voorbehouden.

 

3 Licentie voor het gebruik van onze website:

 

3.1 U mag:

a- Pagina’s van onze website bekijken in een web browser;
b- Pagina’s van onze website downloaden en opslaan in cache;
c- Pagina’s van onze website printen;
d- Audio en video bestanden vanaf onze website streamen;
e- Gebruik maken van onze web diensten via een web browser (bijv. interactieve diensten)

    allen onderhevig aan de bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden.

3.2 Behalve zoals uitdrukkelijk toegestaan in artikel 3.1 of vernoemd in de andere bepalingen        van deze gebruiksvoorwaarden, is het niet toegestaan om materiaal van onze website te            downloaden en/of op te slaan op uw eigen computer.
3.3 U mag onze website alleen gebruiken voor persoonlijke en zakelijke gerelateerde                      doeleinden. U zult deze website voor geen enkel ander doel gebruiken.
3.4 Behalve indien uitdrukkelijk toegestaan in deze gebruiksvoorwaarden, zult u het materiaal        op onze website niet bewerken of op enig andere manier wijzigen.
3.5 Tenzij u eigenaar bent of de relevante rechten bezit van het materiaal, zult u niet:

a- Materiaal van onze website herpubliceren;
b- Materiaal van onze website verkopen, verhuren of sublicentiëren;
c- Geen enkel materiaal van onze website in het openbaar vertonen;
d- Materiaal van onze website exploiteren voor een commercieel doel;
e- Materiaal van onze website herdistribueren;

3.6 Ondanks artikel 3.5, is het u wel toegestaan de nieuwsbrief (zowel hard copy als digitaal) te      distribueren.

3.7 Wij behouden ons het recht om voor bepaalde delen van onze website de toegang te                 beperken. U zult deze beperkingen niet ontduiken of passeren of trachten deze                         beperkingen te ontduiken of te passeren.

 

 

4. Gebruiksregels

4.1 U zult niet:

a) Onze website op een dergelijke manier gebruiken dat er schade toegebracht wordt of schade     kan worden toegebracht en/of op een manier dat de prestatie, bereikbaarheid en                     beschikbaarheid van de website kan verslechteren.

b) Onze website op een manier gebruik dat als illegaal, onrechtmatig, frauduleus of schadelijk       geïnterpreteerd kan worden of in verband brengen met illegale, frauduleuze, onrechtmatige     of schadelijke activiteiten.

c) Onze website gebruiken om materiaal wat bestaat uit (of gelinkt is aan) spyware, virussen,       Trojaan paard, wormen of ieder andere schadelijke computer software, te kopiëren, bewaren,     verzenden, gebruiken, publiceren of distribueren.

d) Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming, systematisch en/of automatisch gegevens       verzamelen (inclusief maar niet gelimiteerd tot schrapping, datamining en data oogsten)         van of via onze website.

e) Onze website toetreden met gebruik van een robot, spider of andere geautomatiseerde             middelen.

f) De richtlijnen voor en in onze robots.txt folder op onze website misbruiken

g) Verzamelde gegevens van onze website gebruiken voor enige vorm van directe marketing         (inclusief maar niet gelimiteerd tot email marketing, sms marketing, telemarketing of             directe mailings)

4.2 U zult verzamelde gegevens van onze website niet gebruiken om contact te leggen met             individuen, bedrijven en andere instanties.

4.3 U moet er voor zorgen dat alle informatie die u aanlevert voor onze website of in relatie tot      onze website waar, accuraat, actueel, compleet en niet misleidend is.

 

5. Producten

5.1 Het adverteren van producten op onze website vormen een uitnodiging tot handelen, niet        een contractueel vastgelegd aanbod.

5.2 Het kan zijn dat wij periodiek de producten op de website veranderen en verbinden ons er         niet toe om een bepaald product of een bepaald soort product te blijven leveren.

5.3 Het kan voorkomen dat de prijzen op onze website onbedoeld verkeerd staan aangegeven.        Wij behouden ons het recht om deze prijzen te corrigeren tijdens het plaatsen van uw              order of zodra de foutieve gegevens opgemerkt zijn.

5.4 De verkoop en aankoop van producten via onze website zijn onderhevig aan onze Algemene      Verkoop Voorwaarden en we zullen je, bij elke transactie, vragen of je akkoord gaat met            deze voorwaarden.

5.5 Elke product recensie die u voor publicatie in aanmerking wilt laten komen is onderhevig          aan de voorwaarden in artikel 9 en 10.

 

6. Registratie en individuele accounts

6.1 Om in aanmerking te komen voor een eigen account op onze website, moet u minimaal 18       jaar oud zijn en ingeschreven staan als inwoner van Nederland.

6.2 U kunt u aanmelden voor een distributeur account door het verkooppartnercontract volledig       in te vullen en op te sturen naar het Reliv Europe Ltd hoofdkantoor in Redditch Engeland.         U kunt zich via uw zelfstandige Reliv distributeur aanmelden voor een klantenaccount.

6.3 Indien u opmerkt dat er onrechtmatig gebruik wordt gemaakt van uw account, dient u ons       hier onmiddellijk schriftelijk van op de hoogte te stellen.

6.4 Gebruik alleen uw eigen account om de website toe te treden.

 

7. Gebruikersnaam en paswoord

7.1 Als u zich registreert voor een account op onze website dan zullen wij u voorzien van een          gebruikersnaam en paswoord.

7.2 U dient uw paswoord geheim te houden

7.3 U dient ons onmiddellijk schriftelijk op te hoogte te stellen als u vermoedt dat uw                     inloggegevens zijn onthuld.

7.4 U bent verantwoordelijk voor activiteiten op onze website die voortvloeien uit het falen uw        gegevens vertrouwelijk te houden. U kunt hier aansprakelijk voor worden gesteld en de            geleden verliezen kunnen op u worden verhaald.

 

8. Opzegging en opschorten van een account

8.1 Wij kunnen op ieder moment, zonder aankondiging of uitleg:

a) Uw account opschorten

b) Uw account annuleren en / of

c) Uw account gegevens wijzigen

8.2 U kunt uw account op onze website alleen annuleren door contact op te nemen met het            Reliv Europe hoofdkantoor. Bent u distributeur en wordt uw distributeur overeenkomst            beëindigd? Dan wordt uw account op onze website ook opgeheven.

 

9. Uw inhoud: licentie

9.1 In deze voorwaarden staat ‘uw inhoud’ voor al het werk en materiaal (inclusief maar niet          gelimiteerd tot: tekst, illustraties, beelden, audio materiaal, video materiaal, script,                  software en bestanden) die u aan ons hebt aangeleverd en/of op en/of via onze website            hebt gepubliceerd, bewaard en/of hebt verzonden.

9.2 U verleent aan ons een wereldwijde, onherroepelijke, niet-exclusieve, royalty-vrije licentie        om uw inhoud te gebruiken, te herpubliceren, te bewaren, aan te passen, te vertalen en te        distribueren in bestaande en / toekomstige media kanalen / uw inhoud te reproduceren,          bewaren en te publiceren op en in relatie tot onze website en ieder opvolgende website / uw      inhoud te reproduceren, bewaren en - met uw toestemming- te publiceren op en in relatie        tot onze website.

9.3 U verleent ons het recht om de licentie rechten zoals beschreven in artikel 9.2 over te              dragen aan een 3e partij (sub-licentie)

9.4 U verleent ons het recht om actie te ondernemen bij het overtreden van de licentie                   voorwaarden zoals vermeldt in artikel 9.2

9.5 U ziet hierbij af van al uw morele rechten wat betreft uw inhoud voor zover maximaal is            toegestaan ​​door de wet en u garandeert dat er is afgezien van alle andere morele rechten        van uw inhoud voor zover maximaal is toegestaan ​​door de wet.

9.6 U kunt uw inhoud bewerking voor zover de bewerkingsfunctionaliteit van de website dit toe      laat.

9.7 Mocht u één of meerder bepalingen van deze voorwaarden op welke manier dan ook                schenden of indien wij vermoeden dat u één of meerdere van de bepalingen in deze                  voorwaarden heeft geschonden, behouden wij het recht om al uw inhoud te verwijderen            en/of te bewerken.

 

10. Uw inhoud: regels

10.1 U garandeert dat uw inhoud voldoet aan de vereisten zoals vermeld in deze voorwaarden.

10.2 Uw inhoud mag niet illegaal of onrechtmatig zijn en mag niet in staat zijn aanleiding te            geven tot het nemen van juridische stappen tegen één of meerder personen. Dit geldt              voor elke jurisdictie en voor elk toepasselijk recht.

10.3 Uw inhoud en het gebruik van uw inhoud door ons, volgens de rechten in deze                         voorwaarden, mag niet:

a) Smadelijk of vals zijn;

b) Obsceen of onfatsoenlijk zijn;

c) In overtreding zijn met auteursrechten (copyright), morele rechten, database rechten,            octrooirechten, illustratie rechten of enig andere eigendomsrechten;

d) In overtreding zijn met privacy rechten of de wet op gegevensbescherming;

e) Ondeugdelijk advies bevatten;

f) Aansporen tot misdaad of het promoten van criminele activiteiten;

g) In minachting zijn van een rechtbank of in strijd zijn met een rechterlijk bevel;

h) In strijd zijn met de wetten tegen raciale en religieuze haat of andere vormen van                  discriminatie;

i) Godslasterlijk zijn;

j) In strijd zijn met de wetgeving officiële geheimen;

k) In strijd zijn met een contractueel verplichting aan derden;

l) Geen geweld uitbeelden (op een expliciete of ongepaste manier);

m) Pornografisch, onzedelijk, suggestief of obsceen zijn;

n) Onwaar, vals, onnauwkeurig of misleidend zijn;

o) Bestaan uit of instructies / advies bevatten dat kan leiden tot, of als opgevolgd kan leiden         tot ziekte, letsel of overlijden of ander verlies of schade;

p) Bestaan uit SPAM;

q) Beledigend, bedrieglijk, frauduleus, bedreigend, asociaal, hatelijk, discriminerend of                 opruiend zijn; of

r) Ergernissen, ongemak of onnodige angst bij personen veroorzaken.

 

11. Rapporteren van misbruik

11.1 Bent u op de hoogte van onrechtmatig materiaal of onrechtmatige activiteiten op onze            website, stel ons dan onmiddellijk op de hoogte.

11.2 U kunt ons informeren via euadmin@relivinc.com of via telefoonnummer

       +441527 592878

 

12. Beperkte garantie

12.1 Wij kunnen niet garanderen dat:

a) Alle informatie op onze website compleet en / of juist is;

b) Al het materiaal op onze website actueel is;

c) De website of alle diensten van de website beschikbaar blijft / blijven

12.2 Wij behouden ons het recht voor om met één of alle website diensten op te houden en            tevens de publicaties op onze website stop te zetten. Dit zonder voorafgaand overleg en            naar eigen inzicht.

       Indien in deze gebruiksvoorwaarden uitdrukkelijk anders is bepaald heeft u geen recht op        een vergoeding of andere betaling na de beëindiging of wijziging van de website diensten        of als wij besluiten om te stoppen met publiceren.

12.3 Tenzij het wordt voorkomen door de geldende wetgeving en onderworpen aan sectie 13.1        zullen wij geen andere verklaringen of garanties met betrekking tot dit onderwerp                    accepteren.

 

13 Limitations and exclusions of liability

13.1 Niets in deze gebruiksvoorwaarden zal leiden tot:

a) Beperking of uitsluiting van aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel ten               gevolge van nalatigheid;

b) Beperking of uitsluiting van aansprakelijkheid voor fraude of valsheid in geschrifte;

c) Beperking van de aansprakelijkheid op dergelijke wijze dat het in strijd is met de geldende      wetgeving;

d) Uitsluiting van aansprakelijkheid als dit niet mag worden uitgesloten onder de huidige             geldende wetgeving.

13.2 De beperking en uitsluiting van aansprakelijkheden zoals vernoemd in artikel 13 en elders         in deze voorwaarden zijn:

a) Onderworpen aan artikel 13.1; en

b) Zijn van toepassing op alle verplichtingen op grond van deze gebruiksvoorwaarden of               gerelateerd aan de onderwerpen in deze gebruiksvoorwaarden inclusief de                               aansprakelijkheden voortvloeiende uit contractuele afspraken, onrechtmatige daden                 (inclusief nalatigheid) en bij schending van de wettelijke rechten.

13.3 In de mate dat onze website en de informatie en diensten op onze website gratis worden          aangeboden, zijn wij niet aansprakelijk voor verlies of schade, van welke aard dan ook.

13.4 Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies of schade die voortvloeien uit            onvoorziene omstandigheden of gebeurtenissen.

13.5 Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld ten aanzien van zakelijke verliezen, inclusief        maar niet gelimiteerd tot verlies of schade m.b.t. winst, inkomen, omzet, gebruik,                    productie, spaargeld, contracten, commerciële kansen of welwillendheid.

13.6 Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies of corruptie van gegevens, de          database of software.

13.7 Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor indirecte en/of gevolgschade;

13.8 U aanvaardt dat wij er belang bij hebben om de persoonlijke aansprakelijkheid van onze          medewerkers te beperken; en, gezien die belangen, erkend u dat wij een besloten                    vennootschap zijn; U gaat er mee akkoord dat u geen schadevordering zal indienen tegen        één van onze medewerkers ten aanzien van verliezen die voortvloeien uit gebruik van onze        website en deze gebruiksvoorwaarden (Vanzelfsprekend zal dit de aansprakelijkheid van de        besloten vennootschap ten aanzien van het handelen en nalaten van onze medewerkers            niet uitsluiten en/of beperken).

 

14 Het schenden van deze gebruiksvoorwaarden

14.1 Zonder afbreuk te doen aan onze overige rechten in deze gebruiksvoorwaarden, kunnen            wij bij overtreding van deze gebruiksvoorwaarden op welke manier dan ook of als wij                redelijkerwijs vermoeden dat u de gebruiksvoorwaarden heeft overtreden:

a) U één of meerder formele waarschuwingen sturen;

b) Tijdelijk uw toegang tot onze website op te schorten;

c) Uw toegang blijvend weigeren;

d) Computers die uw IP adres gebruiken de toegang tot onze website weigeren;

e) Contact opnemen met uw internet provider(s) en hun verzoeken uw toegang tot onze               website te blokkeren;

f) Een gerechtelijke procedure tegen u beginnen voor het verbreken van contractuele afspraken    of anderszins;

g) Uw account op schorten en/of verwijderen.

14.2 Wordt uw account opgeschort, u toegang tot onze website geweigerd of uw account                  geblokkeerd dan dient op geen manier actie te ondernemen om deze opschorting,                    weigering of blokkade om te zeilen (inclusief maar niet gelimiteerd tot het creëren van een        nieuwe account).

 

15. Aanverwante websites

15.1 Onze website bevat hyperlinks naar andere websites. Deze zijn eigendom van en worden           beheerd door aanverwante partijen; deze hyperlinks zijn geen aanbevelingen.

15.2 Wij hebben geen controle over de aanverwante websites en hun inhoud. Onderhevig aan          artikel 13.1, accepteren wij geen verantwoordelijkheid voor geleden verlies en / of schade          die uit het gebruik van deze websites kunnen voortvloeien.

 

16. Veranderingen

16.1 Wij behouden ons het recht om deze gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of          aan te passen.

16.2 De gewijzigde of aangepaste gebruiksvoorwaarden gelden vanaf het moment dat zij                worden gepubliceerd op onze website, en u ziet af van enig recht om op een andere wijze          over de wijzigingen of aanpassingen geïnformeerd te worden.

 

17. Toewijzingen

17.1 U gaat er mee akkoord, dat wij onze rechten / verplichtingen die onder deze                            gebruiksvoorwaarden vallen kunnen toewijzen, overdragen of uitbesteden.

17.2 U mag niet, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming, uw rechten en verplichtingen        die onder deze gebruiksvoorwaarden vallen toewijzen, overdragen en/of uitbesteden.

 

18. Scheidbaarheid

18.1 Als een gedeelte van deze gebruiksvoorwaarden door een rechter of andere bevoegde              autoriteit als onrechtmatig en/of onuitvoerbaar wordt verklaard, dan zullen de overige              gebruiksvoorwaarden blijven gelden.

18.2 Als het onrechtmatige en / of onuitvoerbare deel van deze gebruiksvoorwaarden,                      rechtmatig en uitvoerbaar zou zijn als een gedeelte er van wordt verwijderd, dan kan dit          deel als verwijderd worden geacht. De overige gedeelten van deze voorwaarden blijven            gelden.

 

19 Toeleveranciers

19.1 Deze gebruiksvoorwaarden zijn er voor uw voordeel en dat van ons en zijn niet bedoelt om        een toeleverancier van te laten profiteren.

19.2 Het uitoefenen van de rechten die vallen onder deze voorwaarden door de partijen is niet          afhankelijk van goedkeuring van een derde partij.

 

20 Volledige overeenkomst

20.1 Onderhevig aan artikel 13.1 vormen deze gebruiksvoorwaarden, samen met onze privacy          en cookie reglement, de volledige overeenkomst tussen u en ons in relatie tot het gebruik        van onze website en vervangt alle voorafgaande overeenkomsten tussen u en ons in relatie        tot het gebruik van onze website.

 

21 Wet en jurisprudentie

21.1 Deze gebruiksvoorwaarden zijn gebaseerd op en worden beheerst door de Engelse                    wetgeving.

21.2 Geschillen met betrekking tot deze gebruiksvoorwaarden zijn onderhevig aan het                    rechtstelsel in Engeland en Wales.

 

22. Wettelijke en reglementaire toelichtingen

22.1 Wij zijn bij de DSA (Direct Selling Association) in Engeland geregistreerd als Reliv Europe        Limited en zijn onderhevig aan de DSA’s gedragscodes. Deze zijn te vinden op                        http://www.dsa.org.uk/codes-of-ethics/

22.2 Ons BTW nummer is 604156471

23. Onze gegevens

23.1 De website is eigendom van en wordt beheert door: Reliv Europe Limited.

23.2 In Engeland en Wales zijn wij geregistreerd onder bedrijfsregistratienummer 3022070 en        ons geregistreerd adres is aan: 10 Colemeadow Road, North Moons Moat, Redditch, Worcs,        B98 9PB

23.3 Onze hoofdvestiging bevindt zich aan 10 Colemeadow Road, North Moons Moat, Redditch,        Worcs, B98 9PB

23.4 U kunt contact met ons opnemen door te schrijven naar bovenstaand zakelijk adres, door          het contact formulier op onze website in te vullen, door te emaillen naar                                 euadmin@relivinc.com of door te bellen naar +44 1527 592878.