Privacy- en cookiebeleid


Privacy


1. Introductie

1.1 We zijn toegewijd aan de bescherming van de privacy van bezoekers van onze website; dit beleid omschrijft hoe wij met uw persoonlijke gegevens om zullen gaan.

1.2 Door gebruik te maken van onze website en door in te stemmen met dit beleid, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies overeenkomstig met de voorwaarden van dit beleid.


2. Verzamelen van persoonlijke gegevens

2.1 Wij zouden de volgende persoonlijke gegevens kunnen verzamelen, bewaren en/of
gebruiken:
a) Informatie over uw computer en over uw bezoek aan en gebruik van onze website (inclusief uw IP adres, geografische locatie, zoekmachine, duur van uw bezoek en de bezochte pagina’s);
b) Informatie die u aan ons heeft verstrekt tijdens het registreren op onze website (waaronder uw emailadres);
c) Informatie die u aan ons verstrekt ten behoeve van de aanmelding voor email alerts en
nieuwsbrieven (inclusief uw naam en emailadres);
d) Informatie die samenhangt met de aankoop van onze producten (inclusief uw naam,
afleveradres, betalingsgegevens, telefoonnummer(s), emailadres);
e) Informatie in of met betrekking tot elke vorm van communicatie die u ons toezend (inclusief de inhoud van bijv. brieven of emails);
f) Alle overige persoonlijke gegevens die u kiest om naar ons op te sturen

2.2 Voordat u persoonlijke gegevens van een derde persoon aan ons openbaar maakt, dient u
eerst de toestemming van deze persoon te verkrijgen voor zowel het openbaren van deze
gegevens en het gebruik van deze gegevens volgens dit beleid.


3. Gebruik van uw persoonlijke gegevens

3.1 Persoonlijke gegevens die via onze website worden ingediend zullen worden gebruikt voor doeleinden zoals omschreven in dit beleid of voor de relevante pagina’s van de website.

3.2 Wij kunnen uw gegevens gebruiken om:
a) Onze website en ons bedrijf te beheren;
b) Onze website voor u te personaliseren;
c) U in staat te stellen de beschikbare diensten op onze website te gebruiken;
d) Aangekochte goederen naar u te kunnen verzenden;
e) Afschriften, facturen en betalingsherinneringen naar u te kunnen versturen en om betalingen te vorderen;
f) Zakelijke informatie naar u toe te zenden;
g) Email alerts, waar u zich specifiek voor hebt aangemeld, naar u toe te zenden;
h) Indien u zich hiervoor hebt aangemeld, onze nieuwsbrieven naar u te verzenden ( u kunt op ieder moment voor deze dienst afmelden);
i) Marketing gerelateerde promotie materialen naar u toe te sturen die voor u van pas kunnen zijn; Via post (indien u hier specifiek om gevraagd hebt) of per email;
j) Statische gegevens over onze gebruikers te verstrekken aan derden ( individuen kunnen via deze gegevens niet geïdentificeerd worden);
k) Uw vragen en klachten die betrekking hebben tot onze website te behandelen;
l) Onze website te beveiligen en fraude te voorkomen;
m) Na te gaan of de voorwaarden die betrekking hebben op het gebruik van onze website ook daadwerkelijk worden nagestreefd.

3.3 Als u persoonlijke gegevens ter publicatie naar ons toezend dan zullen wij deze informatie publiceren en anderszins gebruiken in overeenstemming met de licentie die u aan ons heeft verleend.

3.4 Tenzij u ons hiervoor schriftelijk toestemming voor heeft gegeven, zullen wij uw persoonlijke gegevens niet aan derden verstrekken voor hun marketing doeleinden of de marketingdoeleinden van anderen.

3.5 Alle financiele transacties op onze website, worden door een worden door een externe serviceprovider behandeld. We zullen alleen de hoognodige informatie met onze partners delen. Informatie die nodig is om jouw betalingen te kunnen verwerken, restitutie van dergelijke betalingen  mogelijk te maken en klachten of vragen omtrent deze betalingen te kunnen beantwoorden.


4. Het doorgeven van persoonlijke informatie

4.1 Wij kunnen, indien noodzakelijk en overeenkomstig met de voorwaarden in dit beleid, uw persoonlijke gegevens doorgeven aan onze medewerkers, verzekeraars, professionele adviseurs, agenten en/of leveranciers.

4.2 Wij kunnen, indien noodzakelijk en overeenkomstig met de voorwaarden in dit beleid, uw persoonlijke gegevens doorgeven aan al onze aanverwante bedrijven (dit houdt in: dochtermaatschappijen, zustermaatschappijen en ons moederbedrijf).

4.3 Wij kunnen uw persoonlijke gegevens doorgeven indien:
a) Wij daar door de wet toe verplicht zijn;
b) Dit noodzakelijk is voor een lopende of aanstaande rechtszaak;
c) Dit noodzakelijk is om onze wettelijke rechten vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen (inclusief het verstrekken van informatie aan derden ter voorkoming van fraude);
d) Wij ons bedrijf, een gedeelte van ons bedrijf of activa gaan of willen gaan verkopen; en
e) Wij redelijkerwijs kunnen aannemen dat een rechtbank of een ander daartoe geautoriseerde persoon of instantie deze persoonlijke gegevens op zal vragen.

4.4 Het kan voorkomen dat wij jouw persoonlijke informatie met andere Reliv Distributeurs  delen (indien je onderdeel uitmaakt van hun downline), middels rapportages, de dashboard en andere hulpmiddelen die wij ter beschikking stellen aan Distributeurs die de activiteiten van hun downline willen monitoren. De downline van iemand bestaat uit alle Distributeurs en klanten die zij persoonlijk hebben gesponsord en vervolgens alle personen die door deze Distributeurs zijn gesponsord.


5. Internationale gegevensoverdracht

5.1 Om er voor te zorgen dat wij gegevens volgens de voorwaarden in dit beleid gebruiken kan het zijn dat de informatie die wij verzamelen wordt bewaard, wordt verwerkt en wordtovergedragen tussen alle landen waarin wij actief zijn.

5.2 Verzamelde gegevens kunnen worden overgedragen aan landen die niet beschikken over een wet bescherming persoonsgegevens zoals die gelden in de EEU. Bijv. de Verenigde Staten.

5.3 Persoonlijke gegevens die u publiceert op onze website of ter beschikking stelt via onze website kan via internet wereldwijd beschikbaar zijn. Wij kunnen het gebruik en/of misbruik van deze gegevens niet voorkomen.

5.4 U gaat nadrukkelijk akkoord met de overdracht van persoonlijke gegevens zoals omschreven in artikel 5 van dit beleid.


6. Het behouden van gegevens

6.1 Onderdeel 6 omschrijft de voorwaarden van ons beleid omtrent het behouden van gegevens. Deze voorwaarden zijn opgesteld om er voor te zorgen dat wij voldoen aan onze wettelijke verplichtingen in relatie tot het behouden en verwijderen van persoonlijke gegevens.

6.2 De persoonlijke gegevens die wij voor één doel of meerder doelen verwerken, zullen alleen worden behouden voor de duur van deze doelen.

6.3 Ongeacht de overige bepalingen in onderdeel 6, zullen wij documenten met persoonlijke
gegevens behouden als:
a) Dit wettelijk van ons wordt vereist;
b) Wij vermoeden dat deze documenten relevant zijn voor een lopende of aanstaande rechtszaken;
c) Dit noodzakelijk is om onze wettelijke rechten vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen (inclusief het verstrekken van informatie aan derden ter voorkoming van fraude).


7. Veiligheid van uw persoonlijke gegevens

7.1 Wij zullen redelijke technische en organisatorische voorzorgsmaatregelingen nemen, om te voorkomen dat uw persoonlijke gegevens niet misbruikt of gewijzigd worden of verloren gaan.

7.2 Wij zullen alle persoonlijke gegevens die u aan ons aanlevert bewaren op onze beveiligde (wachtwoord en firewall beschermde) servers. Onze servers zijn ondergebracht bij een externe Data Center in Dallas Texas. Ze zijn geen eigendom van Relliv maar van een externe partij. Reliv maakt ook gebruik van Amazon Web Services (in de cloud).

7.3 Alle elektronische financiële transacties die via onze website lopen, zullen worden beschermd met coderingstechnologie.

7.4 U erkent dat het overdragen van informatie via internet wezenlijk onveilig is en dat wij de veiligheid van de via internet verzonden data niet kunnen garanderen.

7.5 U bent verantwoordelijk voor het veiligstellen en geheimhouden van het paswoord dat u gebruikt om toegang te krijgen tot onze website; wij zullen u niet om uw paswoord vragen (behalve als u inlogt op de website)

7.6 N.B. : Je persoonlijke informatie kan ook bekend zijn bij de upline, die jouw bij de onderneming heeft gehaald. Distributeurs worden als onafhankelijke uitvoerders beschouwd en zijn geen medewerkers van het bedrijf. Reliv kan daarom de vertrouwelijkheid van de gegevens, die jij rechtstreeks aan hen hebt gegeven, niet garanderen. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze voorwaarden en procedures B14.


8. Aanpassingen

8.1 Van tijd tot tijd kunnen wij dit beleid aanpassen. Wij zullen de aangepaste versie op onze website plaatsen.

8.2 U zou zo nu en dan deze voorwaarden door moeten nemen om er zeker van te zijn dat u akkoord bent met de wijzigingen.

8.3 Wij mogen u van aanpassingen op de hoogte stellen. Dit zullen wij doen via email of via ons berichten systeem op onze website.


9. Uw rechten

9.1 U kunt ons instrueren om u te voorzien van alle persoonlijke gegevens die wij van u hebben behouden. Voor het overdragen van dergelijke informatie geldt het volgende:
a) U dient ons te voorzien van een geldig identiteitsbewijs (wij accepteren in dit geval: een kopie van uw paspoort, identiteitskaart en/of rijbewijs) en een brief of afschrift waar uw huidige woonadres op vermeld staat (deze mag niet ouder zijn dan 1 maand).

9.2 Wij mogen uw persoonlijke gegevens onthouden voor zover dit door de wet is toegestaan.

9.3 U kunt ons op elk moment instrueren om uw persoonlijke gegevens niet voor marketing doeleinden te gebruiken.

9.4 In de praktijk zult u meestal óf uitdrukkelijk akkoord gaan met het gebruik van uw gegevens voor marketingdoeleinden óf zullen wij u de kans bieden om hier vanaf te zien.

9.5 Onder de gegevensbeschermingswet van 1998, heb je het recht om de persoonlijke gegevens, die wij van jou bewaren, in te zien. Dit heeft een Subject Access Request ofwel Aanvraagformulier Toegang Betrokkene. 

Mocht je een kopie willen hebben van de persoonlijke informatie die wij van jou hebben, schrijf dan naar: 

Gegevensbescherming
Reliv Europe Limited
21 Thornhill Road
Moons Moat North Industrial Estate
Redditch
Worcestershire
B98 9ND

Je kunt ons ook emailen op GDPRinfo@relivinc.com. 

Wij willen ervoor zorgen dat de persoonlijke data die wij van jou hebben, accuraat is. Mocht dit niet het geval zijn, breng ons dan zo snel mogelijk op de hoogte en wij zullen er dan voor zorgen dat het aangepast wordt.

9.6 Je behoudt ten allertijde het recht om de toestemming, die wij hebben om jouw gegevens te verwerken, in te trekken. Indien je wenst dat je persoonlijke gegevens verwijderd worden, vul dan het bijgevoegde formulier in.


10. Websites van derden

10.1 Onze website bevat hyperlinks naar en informatie over andere websites.10.2 Wij hebben geen controle over, en zijn niet verantwoordelijk voor de het privacy beleid van derden en het uitvoeren hiervan.


11. Het actualiseren van informatie

11.1 U dient ons op de hoogte te stellen als de persoonlijke gegevens die wij van u hebben opgeslagen, geactualiseerd moeten te worden.


12. Het recht om een klacht in te dienen

12.1 Elke Distributeur heeft het recht om, zonder aan andere administratieve of juridische oplossingen te onderdoen, een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit. In het bijzonder in de lidstaat van zijn of haar woonplaats, wanneer de persoon ervan overtuigd is dat de verwerking van zijn of haar persoonlijke gegevens de Algemene Verordening Gegevensbescherming schendt.


Cookies


1. Over cookies

1.1 Een cookie is een bestand die een reeks van letters en cijfers bevat. Deze reeks wordt door een web server naar de webbrowser verstuurd en wordt daar dan bewaard. Elke keer als de webbrowser, de server om een pagina verzoekt, wordt deze reeks weer terug naar de server verzonden.

1.2 Cookies zijn óf ‘hardnekkige’ cookies óf ‘sessie’ cookies: een hardnekkige cookie wordt door de browser bewaard en blijft actief tot de vervaldatum is verstreken, tenzij de gebruiker deze voor die tijd verwijderd; terwijl een ‘sessie’ cookie vervalt wanneer de gebruiker de sessie verbreekt door de browser te sluiten.

1.3 Cookies bevatten meestal geen informatie die de identiteit van de gebruiker onthult, maar persoonlijke gegevens die door ons worden bewaard kunnen worden gekoppeld aan informatie die door de cookies zijn bewaard en verkregen.

1.4 Cookies kunnen door servers worden gebruikt om gebruikers te identificeren en te traceren terwijl zij tussen verschillende pagina’s op een website navigeren of gebruikers te identificeren die terugkeren op een website.


2. Onze cookies

2.1 We gebruiken zowel hardnekkige als sessie cookies op onze website.

2.2 De gegevens van de cookies die wij gebruiken op onze website en voor welk doel ze gebruikt worden, worden hieronder vermeld:
a) wij gebruiken cookies op onze website om een computer te herkennen als een gebruiker de website bezoekt, onze gebruikers te traceren als ze de website navigeren, het gebruik van een boodschappenmandje op de website te faciliteren, de website gebruiksvriendelijker te maken, het gebruik van de website te analyseren en de website voor elke gebruiker te personaliseren.


3. Cookie analyse

3.1 We gebruiken Google Analytics om het gebruik van onze website te analyseren.

3.2 Onze analyse service provider genereert statistische en overige informatie over onze website door gebruik te maken van cookies.

3.3 De analytische cookies die gebruikt worden door onze website hebben de volgende namen: _utma, _utmb, _utmc, and _utmz

3.4 De informatie die wordt gegenereerd in relatie tot onze website, wordt gebruikt om rapporten te creëren over het gebruik van onze website.

3.5 Het privacy beleid van onze analyse service provider is te vinden via: http://www.google.com/policies/privacy/.


4. Blokkeren van cookies

4.1 De meeste zoekmachines bieden u de gelegenheid om cookies te blokkeren of te accepteren; bijvoorbeeld:
a) In Internet Explorer (versie 10) kunt u cookies blokkeren door gebruik te maken van de beschikbare instellingen. Deze zijn te vinden onder "Tools“, “Internet Options”, “Privacy” en vervolgens “Advanced”;
b) In Firefox (versie 24) kunt u cookies blokkeren door gebruik te maken van de beschikbare instellingen. Ga naar “Tools”, “Options”, “Privacy”, selecteer vervolgens “Use custom settings for history” en schakel het vak “Accept cookies from sites” uit; en
c) In Chrome (versie 29) kunt u alle cookies blokkeren door in het “Customise and control” menu te kiezen voor “Settings”, “Show advanced settings”, “Content settings” en vervolgens onder de kop “Cookies” te kiezen voor “Block sites from setting any data”.

4.2 Het blokkeren van cookies kan een negatieve invloed hebben op de functionaliteit van vele websites.

4.3 Als u cookies heeft geblokkeerd dan zult u niet optimaal gebruik kunnen maken van alle
functies op onze website.


5. Het verwijderen van cookies

5.1 U kunt de op uw computer bewaarde cookies verwijderen; bijvoorbeeld:
a) in Internet Explorer (versie 10) dient u cookie bestanden handmatig te verwijderen (instructies hierover kunt u terugvinden via http://support.microsoft.com/kb/278835;
b) in Firefox (versie 24) kunt u cookies verwijderen via de volgende instellingen: “Tools”, “Options”, “Privacy”, vervolgens selecteert u “Use custom settings for history”, klik op “Show cookies” en vervolgens op “Remove all cookies”; and
c) In Chrome (versie 29) kunt u alle cookies verwijderen door in het “Customise and conrol” menu te kiezen voor “Settings”, “Show advanced settings”, “Clear browser data” en vervolgens “Delete cookies and other site and plug-in data” te selecteren. Als laatste kiest u dan voor “Clear browser data”.

5.2 Het verwijderen van cookies kan een negatieve invloed hebben op de functionaliteit van vele websites


Onze gegevens


1. Gegevensbescherming

1.1 Wij staan ingeschreven als gegevensbeheerder bij de UK Information Commissioner’s Office.

1.2 Ons registratienummer is Z562533X


2. Onze gegevens

2.1 Deze website is eigendom van en wordt beheerd door Reliv Europe Limited.

2.2 Wij zijn geregistreerd in Engeland en Wales onder regsitratienummer 3022070 en ons
geregistreerd adres is: Reliv Europe Limited, 21 Thornhill Road, Moons Moat North Industrial Estate, Redditch, Worcestershire, B98 9ND

2.3 De hoofdvestiging van ons bedrijf bevindt zich op bovenstaand adres.

2.4 U kunt contact met ons opnemen door te schrijven naar het bovengenoemde adres, middels het contactformulier op onze website, via email euadmin@relivinc.com of per telefoon op nummer +441527 592878.


Algemene Informatie


1. Betaalmogelijkheden

Reliv accepteert de volgende betaalmogelijkheden:

American Express
MasterCard
Visa
Bankoverschrijving


2. Levering

Wij leveren binnen 10 dagen aan distributeurs in Nederland via verschillende couriersdiensten.


3. Disclaimer - Inhoud

De inhoud van deze website is zorgvuldig samengesteld en volgens de huidige kennis van de auteur. Wij zijn alleen aansprakelijk in het raamwerk van de algemene wet- en regelgeving, in het bijzonder voor onze eigen inhoud. Als een serviceleverancier zijn we verantwoordelijk voor externe inhoud vanaf het moment dat we op de hoogte zijn van een specifieke overtreding. Wij behouden ons het recht om informatieve inhoud gedeeltelijk of in zijn geheel te wijzigen en/of te verwijderen, zolang de contractuele verplichtingen intact blijven. Reliv Europe aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele problemen die ontstaan door het gebruik of het downloaden van informatie van de website.


4. Impressum

De volgende leverancier is verantwoordelijk voor deze aanbieding:

Reliv International
Reliv International Headquarters
136 Chesterfield Ind. Blvd.
Chesterfield, MO 63005

Telefoonnummer: 800 RELIV US (735.4887)
Fax: 636.537.9753


Reliv Europe  
Reliv Europe Limited
21 Thornhill Road, Moons Moat North Industrial Estate
Redditch, Worcestershire, B98 9ND
Verenigd Koninkrijk

BTW nummer: NL823912504B01

Telefoonnummer: 0858881440
Emailadres: euadmin@relivinc.comKlik hier om een PDF versie van deze informatie te downloaden.

Klik hier om het Recht ter verwijdering formulier te downloaden.

Close